Paul van Kan Natuur en Landschap

Creëren in de praktijk


Groen Utrecht (divers)
Er zijn dit jaar talrijke initiatieven opgestart om Utrecht voor bewoners én natuur leefbaarder te maken. Als inwoner van Utrecht help ik daar graag aan mee.  Voorbeelden zijn: de ecologische verbetering van de oevers van de singel aan de oostzijde van de oude binnenstad, (buurt)tuinen vormgeven door middel van wilgenvlechtwerk, meedenken over de toekomst van de Oosterspoorbaan en het bouwen van egelslaapplaatsen in openbaar groen.

Natuurlijk Tuinieren, Utrecht (ATV De Pioniers / AVVN)
Tuinvereniging De Pioniers doet sinds najaar 2012 mee aan het project Natuurlijk Tuinieren; een tweejarig project voor tuinenparken, dat door de AVVN wordt begeleid. Uiteindelijk kun je als vereniging het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren verdienen. Tijdens het traject worden workshops gegeven: wilgen vlechten, stinzenplanten,  snoeien (fruit-)bomen, ecologische groenteteelt en het maken van moeraseilanden.

Landgoed Halletorp Zweden (fam. Hildering-van Lith)
In Varmland, Midden-Zweden wordt voor een gevarieerd particulier eigendom een landschapsplan gemaakt. Inheemse natuur, een historische wasplaats en kleinschalig teelt die streeft naar zelfvoorziening worden in het plan geïntegreerd. Naast een streefbeeld is de gefaseerde aanpak en het uiteindelijke beheer in het plan opgenomen.

Nevengeul Junne (Roelofs / DLG)
In het kader van rivierherstel heeft DLG een opdracht uitgezet om in een deel van het Overijsselse Vechtdal de natuurlijke processen weer ruimte te geven: vrije meandering, oeverafslag en sedimentatie, verstuiving en het ontstaan van rivierduintjes.  Veel aandacht in het winnende projectvoorstel gaat uit naar de belevingswaarde: routes en beleefpunten zijn één geheel met het landschap. De inzending is een coproductie van OPG-landscape, Ton Thus Landschapsarchitectuur, Duurzame Rivierkunde en PaulvanKan natuur & landschap onder coördinatie van Roelofs.

Landgoed Ginkelduin, Leersum (Molecaten Vakantieparken)
Een analyse van de bestaande planvorming en natuuronderzoek ter voorbereiding van een Expert-Meeting om de impasse rond de algehele renovatie van het park te doorbreken (ligt in EHS).  Klik hier voor projectblad.

Vakantiepark De Zanding, Otterlo (B-J. Witschge)
Op ecologische en landschappelijke identiteit gebaseerd inrichtingsplan, dat samen met architecten is uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan voor een bestaande en om te vormen camping temidden van EHS en Natura 2000-gebied De Veluwe.

Kennemerduincampings, Noord-Holland (PWN)

Integrale ontwerpen voor diverse onderdelen van de campings die aan de kwaliteitseisen en de identiteit van het omringende duinlandschap aangepast dienen te worden.

Ontwikkeling Plasserwaard, Wageningen (H. de Jong)

Met zorgvuldige inpassing in de uiterwaarden van de Nederrijn met uiterst hoge natuurwaarden wordt een voormalige steenfabriek voorbereid voor een toekomstige duurzame woonfunctie; hiermee wordt een cultuurhistorisch onlosmakelijk met het rivierengebied verbonden baken behouden. Klik hier voor projectblad.

Toeristisch-recreatief Ontwikkelingskader Reggedal, Overijssel (Recreatieschap en waterschap)
Een ontwikkelingskader dat ruimte biedt aan avontuurlijke vormen van recreatie en wonen rond een rivier die een natuurlijk aanzien krijgt. Natuurwaarden en cultuurhistorie zijn richtinggevend.

Parkstad Limburg (projectbureau Parkstad)

Samen met de Architectur Fabrik Aachen zijn een landschapskaart en toetsingsmodel gemaakt, gebaseerd op identiteit van stadsranden en landelijk gebied. Voor alle mogelijke ontwikkelingen geeft een sleutel toegang tot de mogelijke locaties en de voorwaarden die daaraan verbonden worden om de kwaliteit van natuur en landschap te waarborgen.

 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |