Paul van Kan Natuur en Landschap

Onderzoek in de praktijk


Ecologisch onderzoek Beusichem (VABO Vastgoed BV)

Een landschappelijk gevarieerd gebied direct ten eesten van Beusichem is ecologisch onderzoek verricht in het kader van de natuurwetgeving, ter voorbereiding van een herinrichting.  Het terrein meet ruim 20 ha. Omdat de natuurwaarden zich concentreren in en om de watergangen is specialistisch onderzoek gedaan naar de waterfauna door Veldbiologische Werken. Het gebied blijkt onder andere leefgebied van de Habitatrichtlijnsoorten bittervoorn en kleine modderkruiper.

Recreatiepark De Koggeplaet (OPG landschap BV)
Aan De Fluessen, een van de Friese meren, ligt Elahuizen met op watersport gerichte recreatie rond een haven. Op De Koggeplaet worden kampeerveldjes omgevormd tot recreatiewoningen.  Omdat deze ontwikkeling invloed heeft op de natuurwaarden van met name het aangrenzende Natura 2000-gebied is ecologisch onderzoek noodzakelijk.  Zo heeft de meervleermuis vliegroutes langs de oever van het meer. De resultaten zijn bruikbaar bij een ontheffing van de Flora- en faunawet en inzetbaar voor de orientatiefase van de Habitattoets.

Landgoed Noorderbos (particuliere opdrachtgever)
Midden op de Veluwe ligt een drietal percelen waarop via uitruil van bebouwingsoppervlak en natuurcompensatie een nieuw landgoed ontwikkeld wordt. Samen met de eigenaar, een rentmeester/landschapsarchitect en de betreffende gemeente wordt het plan voorbereid. Vanwege de situering in Natura 2000-gebied Veluwe zijn de instandhoudingsdoelen en de effecten als gevolg van de ontwikkeling zorgvuldig in kaart gebracht.  Het advies voorziet in een pakket aan maatregelen om de natuurwaarden te mitigeren en verder te ontwikkelen.

Ruïne kasteel Bleijenbeek (Stichting Kasteel Bleijenbeek)
De historie van deze plek gaat terug tot voor 1300. In de tweede wereldoorlog werd het kasteel verwoest. De ruïne wordt geconsoliseerd en de toren gerestaureerd om verder verval van dit unieke oorlogsmonument te voorkomen. In de ruïne verblijven zomers en ‘s winters vleermuizen. Natuurwaarden, effecten van de restauratie en mitigerende maatregelen zijn in een rapport vervat.

Golfbaan De Rottebergen (Golfclub De Rottebergen)
Deze landschappelijke golfbaan is onderdeel van een gevarieerd groengebied ten noorden van Rotterdam. Om de driving range ook ‘s avonds te kunnen gebruiken worden lichtmasten geplaatst. Het effect van de verlichting op de flora en fauna is onderzocht. Daarbij is de expertise van een lichthinderdeskundige ingeschakeld.

Oranjekanaal Emmen (gemeente Emmen)
Het 44 km lange Oranjekanaal voert over 4 km door de bebouwde kom van Emmen. Voor dat deel is door de gemeente een herstelplan gemaakt dat de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit weer terug brengt. Zo worden de vervallen jaagpaden weer zichtbaar en bruikbaar. Om deze ingreep uit te kunnen voeren is in het kader van de natuurwetgeving onderzoek verricht. Hieruit zijn o.a. maatregelen gekomen die de effecten door de werkzaamheden op planten en dieren minimaal houden.

Golfbaan Bleijenbeek  (GC Bleijenbeek)
Samen met NL-adviseurs is een natuur- en landschapsonderzoek verricht dat vooraf gaat aan de uitbreiding van de 18-holes golfbaan met 9 holes. Bleijenbeek ligt in een uiterst gevoelig landgoed in een beekdal met onder andere veel soorten vleermuizen en vogels. Het resultaat geeft niet alleen de actuele waarden weer, nodig vanwege de natuurwetgeving, maar benadrukt vooral de kansen voor natuur en hoe deze in de uitbreiding daadwerkelijk kunnen worden benut.


Bungalowpark De Ridderhof (gemeente De Bilt)
Een bungalowpark dat zich in 60 jaar ontwikkeld heeft tot een van de rijkste natuurgebieden van de omgeving van Lage Vuursche dreigt op de schop te gaan om plaats te maken voor een doorsnee park waarin de natuur- en landschapswaarden niet zijn geïntegreerd. De gemeente ziet tijdig in dat het anders moet en vraagt samen met de bewonersvereniging om een onderzoek naar de ecologische waarden van het terrein in samenhang met de omgeving.


Golfbaan Herkenbosch, Herkenbosch (Burggolf G&C Club Herkenbosch)
Een golfbaan die in 1990 met respect voor de identiteit van de regio (stuifduinen) is aangelegd en waarvoor beheerbegeiding wordt gegeven o.a. aan de hand van een beheerplan. Monitoring van natuurwaarden is reeds vóór de aanleg gestart en maakt zorgvuldig bijsturen van beheer mogelijk. Uniek is de nulmeting van vóór de aanleg en de jarenlange synchrone monitoring van het aangrenzende bosgebied. Hiermee kunnen effecten op natuurwaarden van de aanleg worden gemeten.  Het blijkt dat al na een paar jaar de biodiversiteit sterk toeneemt; het gevolg van meer licht, randlengte en gradienten.      


Kastanjedal (Stichting Behoud Monument en Landschap, Beek-Ubbergen)

In samenwerking met meerdere partijen is een natuur- en landschapsonderzoek verricht, waarmee aangetoond wordt dat de voorgenomen planontwikkeling de bestaande kwaliteiten van de noordelijke stuwwalrand negeert.

Landgoed Palmesteyn, Deil (Stichting Erven Noordenhoek)

Een verkennend natuuronderzoek naar de natuurwaarden van een terrein in relatie tot de omgeving, waarop de stichting het voormalige kasteel Palmesteyn wil realiseren.
Klik hier voor projectblad

Vakantiepark De Zanding, Otterlo (Arcus)
Een uitvoerig onderbouwde natuurtoets ter voorbereiding van de realisatie van een geheel nieuwe inrichting van een camping. De toets is gezien de zeer gevoelige ligging temidden van de Veluwe breed en diepgaand en omvat drie beleidsporen: EHS, Natura 2000 en Flora- en faunawet.

 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |