Paul van Kan Natuur en Landschap

Beheer in de praktijk


Certificering audits duurzame golfbanen (GEO / Nederlandse Golf Federatie /  golfclubs)

In de loop van 2013 onderging een groot aantal golfclubs een duurzaamheidsaudit. Voor een aantal clubs ging het om een eerste audit, voor de meesten betrof het de driejaarlijkse  her-audit. Als uitkomst van de audit positief is ontvangt/behoudt een club het GEO-certificaat. Als verifieer heb ik dit jaar 10 clubs beoordeeld. Niet alleen vergroting van ecologische waarden en vermindering van belasting van milieu, maar ook de integratie met de (lokale) samenleving zijn getoetst. Verrassend zijn de vaak uitzonderlijk hoge natuurwaarden en de enorme motivatie en inzet van greenkeepers en GEO-commissieleden.

Beheerbegeleiding tuinenpark De Pioniers, Utrecht (ATV De Pioniers / gemeente Utrecht)
Het beheerpan dat in 2013 voor het park is gemaakt is leidraad voor een gefaseerd beheer van de boomsingels en voor de geleidelijke omvorming naar meer natuurlijk beheer. In de loop van 2013 zijn een aantal presentaties op het park gehouden om leden voor te bereiden op de soms vrij grote ingrepen. Winter 2013-2014 is gestart met de uitvoering. Daarnaast zijn subsidie-aanvragen gedaan om de recreatieve betekenis voor omwonenden te vergroten. Het plein wordt heringericht en er komen informatiepanelen over natuur in eigen tuin.

Beheerplan-plus Tuinenpark De Pioniers (ATV De Pioniers / gemeente Utrecht)
De Pioniers is één van de 15 Utrechtse volkstuinenparken. De geschiedenis start al voor de oprichting van de vereniging in 1935 met ‘wilde tuinders’.  Natuur, recreatie en sociale cohesie zijn de huidige pijlers. Het park bevindt zich ruim 60 jaar op de huidige locatie. Groot onderhoud is hard nodig. Dat gebeurt de komende jaren in samenwerking met gemeente, AVVN en leden. Onderhoud wordt gecombineerd met nieuwe natuurbeheer- en natuureducatieprojecten.  Door gefundeerd en verantwoord samen keuzen te maken wordt gewerkt aan de toekomst van het park.  Het beheerplan annex visie en actieplan is daarbij de leidraad voor de komende 20 jaar.

GEO Hercertificeringstraject Golf & Country Club Herkenbosch  (BurgGolf G & C Club Herkenbosch)
Golf & Country Club Herkenbosch ontving in 2005 als vierde baan in Nederland het CtG-certificaat (voorloper van het huidige GEO-certificaat). Ter voorbereiding van de her-audit is een statusverslag gemaakt en zijn de afgelopen 3 jaar geëvalueerd. De audit zelf werd verricht door NLadviseurs en resulteerde in de verlenging van het certificaat.  Al vóór de aanleg in 1991 ben ik betrokken bij de inrichting, beheer en monitoring van flora en fauna van deze bosbaan.

Natuurwerkplan (Dienst Landelijk Gebied / Rijkswaterstaat)
In het kader van natuurcompensatie bij de verbreding of aanleg van snelwegen zoekt Dienst Landelijk Gebied locaties die geschikt zijn om bos en natuur te compenseren.  In overleg met de streek en particuliere grondeigenaren worden locaties voorbereid ter omvorming van landbouw naar bos of natuur.  Een van die locaties ligt in Tricht. Voor deze locatie is voor een beheerpereriode van 10 jaar een natuurwerkplan, een monitoringsplan en een logboek voor de beheerder gemaakt.

Duurzame golf (Golf Environment Organization)
Wereldwijd werken golfbanen aan het terugbrengen van de ecologische foot print. En aan zoveel mogelijk kansen benutten voor natuur en landschap. Nederland staat hierin voorop. Er zijn inmiddels zo’n 30 Nederlandse banen gecertificeerd door de internationale GEO (Golf Environment Organization). Paul van Kan is sinds 2011 één van de verifiers in Nederland die onder de vlag van de Nederlandse Golf Federatie audits verzorgen.  Na een audit door hem ontvingen de volgende banen het GEO-keurmerk: Amsterdamse Golfclub, Golfclub Cromstrijen, de Rijswijkse Golfclub en de Golf- en Countryclub Liemeer. Daarnaast wordt aan verschillende banen gericht advies gegeven m.b.t. bos- en natuurbeheer.

Oranjekanaal Emmen (gemeente Emmen)
Het 44 km lange Oranjekanaal loopt  voor een deel door de bebouwde kom van Emmen. Voor deze 4 km is door de gemeente een herstelplan gemaakt dat de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit weer terug brengt. Zo worden de vervallen jaagpaden weer zichtbaar en bruikbaar. Een beheerplan is nodig om de kwaliteit van de herstelde taluds rond het Oranjekanaal te waarborgen. Samen met NL-adviseurs is gewerkt aan een plan dat de beeldkwaliteit enerzijds vast houdt en anderzijds de ecologische kansrijke plekken ontziet, vaak zelfs versterkt.

Leefgebieden (DLG / Provincie Limburg)
Voor de vier landschapstypen die Limburg karakteriseren zijn dwarsdoorsneden gemaakt die alle leefgebieden laten zien in huidige en gewenste toestand. Inzoomend op de leefgebieden komen de maatregelen in beeld in de vorm van 11 doorsneden. De illustraties zijn onderdeel van een website die een overzicht geeft van de mogelijke maatregelen voor beheerders en eigenaren van terreinen.

Bosbeheer Herkenbosch (Burggolf G&C Club Herkenbosch)
GEO, de Golf Environment Organisation, streeft op internationaal niveau naar duurzame golfbanen. Golfbaan Herkenbosch was een van de eerste banen in Nederland die natuur en milieu in het beheer integreerde.  Ecologisch bosbeheer is daarvan een onderdeel. Dat gebeurt aan de hand van een bosbeheerplan. In 20 jaar tijd wordt eenvormig naaldbos omgevormd tot gevarieerd bos met heideranden.

Beheer- en inrichtingsplan Zandgat / Schanswal, Emmen (Gemeente Emmen / Roelofs en Haasse)
Een plan ter behoud van de hoge natuurwaarden en de inpassing van kwalitatief landgoed-wonen binnen het minst kwetsbare deel van het plangebied. De uitvoering van het plan wordt begeleid door een vergunningentraject, beheerplan en begeleiding van achterstallig beheer.
Klik hier voor projectblad.

Ecologische corridor Het Diekman, Enschede (Gemeente Enschede)
Door middel van de aanleg en beheer van een natuurzone tussen rondweg en nieuwe woonwijk worden lokale amfibieënpopulaties behouden en verbonden met populaties in het buitengebied.

Committed to Green trajecten, Nederland ( Nederlandse Golf Federatie)
Een traject dat vanaf 2000 namens de NGF wordt gestimuleerd bij alle Nederlandse golfbanen om een duurzame manier van golf te bevorderen. Binnen het traject wordt gewerkt met natuur- en milieuplannen waarin ambities en tijdspad zijn vastgelegd. BurgGolf Herkenbosch is een van de eerste gecertificeerde banen In Nederland.  Op 13 maart 2005 ontving deze ‘mooiste bosbaan van Nederland’ het CtG-certificaat. De voorbereiding daarvoor was in samenwerking met Taken landschapsarchitectuur & ecologie, waar Paul 20 jaar werkzaam was.

 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |