Paul van Kan Natuur en Landschap

Archief van juni, 2011

ontheffing tijdelijke natuur

woensdag 22 juni 2011

De ontheffing Tijdelijke Natuur is in het leven geroepen om te zorgen dat spontane natuur een kans krijgt en niet gezien wordt als een bedreiging voor de initiatiefnemer van een plan. Vaak moet jarenlang gewacht worden voor de bouw of aanleg kan beginnen. In die tijd kan een terrein leefgebied zijn voor planten en dieren. Soms beschermde en bedreigde soorten, zoals rugstreeppad en oeverzwaluw. Ook kan het terrein voor recreatie worden opengesteld. Om natuur, recreant en eigenaar tegemoet te komen is de ontheffing Tijdelijke Natuur opgesteld. InnovatieNetwerk heeft in een stappenplan uiteengezet hoe je als eigenaar of adviseur een ontheffing kunt aanvragen. Bekijk ook de brochure.

Nederland heeft 35.000 ha braakliggend terrein. Vaak moeten bedrijven namelijk 5-10 jaar wachten voor de bouw kan beginnen. In die tijd kunnen zich beschermde soorten vestigen (rugstreeppad, oeverzwaluw, visdiefje, poelkikker, orchidee├źn). Tijdelijke Natuur is een oplossing voor een probleem binnen de FFwet. De FFwet die bedoeld is om natuur te beschermen bleek juist negatief voor natuur uit te pakken. Juridische gezien is een ontheffing voor TN een uitzondering op de FFwet. Maatregelen worden genomen op bouwterreinen om te voorkomen dat beschermde soorten verschijnen (klepelen, afdekken, spuiten met gif). . Tijdelijke Natuur maakt het mogelijk om vooraf toestemming te vragen om beschermde soorten die zich vestigen weer te verwijderen als de bouw begint.

De grondeigenaar moet ontheffing aanvragen. Daarin moet worden aangegeven of er nu al beschermde soorten voorkomen. Ook moet worden aangegeven welke soorten zich zouden kunnen vestigen en hoe met de ontstane natuurwaarden wordt omgegaan. De wettelijke termijn voor een behandeling van aanvraag is 16 weken. Als er meer informatie nodig blijkt komt dar nog 4 weken bij, plus de tijd die aanvrager nodig heeft om deze gewenste informatie te leveren.

Voordelen zijn er voor beide partijen. De grondeigenaar loopt geen kans op vertraging, procedures en negatieve publiciteit als gevolg van gevestigde beschermde soorten. Ook hoeft hij niet te investeren in het voork├│men van vestiging. En natuur wint doordat (pionier)soorten een gunstiger staat van instandhouding genieten. En tenslotte heeft de natuurliefhebber en recreant tijdelijk een bijzonder natuurterrein om te beleven.

voorwaarden en uitgangspunten TN:– bestemming ligt vast, zal nog niet binnen een broedseizoen worden gerealiseerd
– aanvragen voor soorten die momenteel nog niet aanwezig zijn
– natuur mag voor minimaal een groeiseizoen haar gang gaan
– toestemming om TN te laten ontwikkelen gaat samen om deze weer te verwijderen
– gebied mag vrij toegankelijk zijn voor recreanten

stappenplan:
1 uitvoeren ecologische inventarisatie (maximaal 3 jaar)
2 inschatten welke soorten zich zouden kunnen vestigen
3 samenwerken met lokale natuurorganisatie (vrijwillig)
4a invullen Aanvraagformulier ontheffing artikel 75 FFwet
(vraag 1, kosten, ondertekening)
4b invullen Aanvraag Ontheffing Ffwet tbv Tijdelijke Natuur
(als bijlage: actieplan Tijdelijke Natuur)
6 opsturen formulieren naar DR
7 informeren omwonenden en belanghebbenden (persbericht/infobord)
mede om bezwaar aan te kunnen tekenen (termijn 6 weken)
8 geef natuur ruimte, eventueel gericht beheren (vrijwillig)
9 excursies geven ism lokale natuurorganisatie (vrijwillig?)
10 monitoren ontwikkeling natuur
11 voorbereiden werkzaamheden (voorafgaand broedseizoen)
aanpassen plan om gevestigde soorten alsnog te behouden (vrijwillig)

bron: InnovatieNetwerk 2011