Paul van Kan Natuur en Landschap

<< terug naar nieuwsoverzicht

nieuwe Natuurwet


19 september 2011

Het Ministerie van EL&I heeft een concept gemaakt voor de nieuwe Natuurwet. Deze vervangt de huidige Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. Het concept is besproken met maatschappelijke partijen en zal voorgelegd worden voor advies aan de Raad van State. Vervolgens moeten de Eerste en Tweede kamer nog over de wet beslissen. Verwacht wordt dat dat begin 2012 zal gebeuren.

De nieuwe natuurwetgeving zorgt voor vereenvoudiging in regelgevimg. Dat gaat niet zonder ingrijpende wijzigingen. In het kort betekent het een verruiming van plezierjacht, een herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en het schrappen van robuuste verbindingen, het vervallen van de bescherming van bestaande natuurmonumenten en het vervallen van de Zorgplicht. Alleen de Natura 2000-gebieden (Europese natuurwetgeving) blijven overeind. Al met al betekent dit een behoorlijke verschraling voor de bescherming van natuur.  Verschillende maatschappelijke organisaties hebben daarom bezwaar aangetekend bij de minister.  

 

| ONTWERP: CENTOMANI | DISCLAIMER |